... historia ...

ŠKVP – Zvedavé očka

Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021

O Z N Á M E N I E

             Riaditeľstvo Materskej školy Čakanovce 80, oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do Materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2020/2021 sa bude konať v termíne:

 od 11.05.2020 (pondelok) do 15.05.2020 (piatok)
denne
od  09.00  – 11.00 hod
Žiadosti sa budú vydávať rodičom bez prítomnosti deti.

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
    •  prijímajú sa deti vo veku od troch do šiestich rokov veku,
    •  do materskej školy možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú na škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky materskej školy,
    •  prednostne  sa  prijímajú deti, ktoré dovŕšili  piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom  plnenia povinnej školskej dochádzky, deti  s dodatočne odloženým začiatkom   plnenia povinnej školskej dochádzky.


Čakanovce, 27.04.2020                                                                   

Bc. Helena Imrová

riaditeľka materskej školy   

Tlačivo je možné si stiahnuť: TU

 


 

Názov nášho programu vychádza z detských túžob po poznaní. Všetci veľmi dobré vieme, že dieťa predškolského veku sa vyznačuje skúmavosťou a zvedavosťou, zaujímajú ho všetky podnety. Tak ako aj v príbehoch o Meduške, keď sa dieťa pýta mamky: „prečo som sa ti narodila?, ako svieti slniečko?, prečo chodia detí spať?, čo je rosa?, odkiaľ sa tu vzala? a pod“, tak vieme, že detská zvedavosť nemá konca.

    Keďže našu MŠ navštevujú aj detí zo sociálne slabších rodín je pre nás nevyhnutné, aby sme využili naše pedagogické majstrovstvo, a aby sme im vytvorili také podnetné prostredie, ktoré by dávalo odpovede na rozmanité otázky, aby uspokojovalo ich zvedavosť, aby tie ich zvedavé očka vedeli rýchlo spoznať, pochopiť to čo má dieťa dosiahnuť v predprimárnom vzdelávaní.

 

 

    Aby sa deti cítili tak ako v rodinnom prostredí. Okolitá príroda ponúka deťom spoznávať jej premeny počas štyroch ročných období, majú možnosť bádať, experimentovať a to formou zážitkového učenia.