História a súčasnosť

    História MŠ Čakanovce siaha do roku 1962, kedy bol v obci zriadený poľnohospodársky útulok v dvoch miestnostiach kultúrneho domu. Bola zabezpečená celodenná prevádzka a to od 7.00 hod. – do 18.00 hod. s obedňajšou prestávkou. Do útulku chodilo 18 detí s dvoma opatrovníčkami.

    Od roku 1970 je MŠ umiestnená v novootvorenej typizovanej budove spoločnej so ZŠ. MŠ bola jednotriedna, strava sa dovážala zo ŠJ Bidovce a priestory školského bytu boli využívané ako jedáleň. Pre nízky počet detí bola načas iba poldenná prevádzka, ale od šk. roku 2007/2008 je opäť celodenná. Materská škola Čakanovce sa nachádza v účelovej budove spoločnej so ZŠ. Jej priestory tvoria: herňa pre deti, spálňa, šatňa, umývarka, WC, rozdeľovňa stravy a miestnosť pre personál MŠ. V prístavbe sa nachádzajú skladové priestory a sprcha s WC pre personál MŠ. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 3 – 6 rokov.

    MŠ navštevujú väčšinou deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú dve kvalifikované učiteľky. Stravovanie detí je opäť zabezpečené dovážaním zo ŠJ pri ZŠ Bidovce.